top of page

Procesbegeleiding en de overheid

Wanneer zet je procesbegeleiding in?

Het doel van procesbegeleiding is om een (dreigend) geschil rond een project of plan te voorkomen. De belanghebbenden worden in een vroeg stadium aan tafel uitgenodigd of starten zelf een initiatief. Procesbegeleiding wordt vaak preventief ingezet zonder dat al sprake is van een geschil. 

Binnen het veld van ruimtelijke ordening, water en milieu zijn meerdere momenten waarop procesbegeleiding kan worden ingezet. Zo kan het al in een vroeg stadium worden toegepast, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de besluitvorming of tijdens de bezwaar- en beroepsprocedures. 

Een voorbeeld: de herontwikkeling van een kustboulevard waarbij de belangen van de strandtenthouders, de winkeliers, de hotels, de horeca, de bewoners, de natuur-en milieuorganisatie,  de invalidenbond, en de fietsersbond al in de ontwerpfase worden meegenomen. 

 

We kunnen hier niet spreken van een mediation traject in de formele zin. Maar weldegelijk worden tijdens de overleggen mediationvaardigheden door de mediator ingezet om tot een gezamenlijk advies naar de wethouder te komen.

Een ander voorbeeld uit de bezwaar- en beroepsprocedure, een veel voorkomende fase binnen de ruimtelijke ordening, waarin mediationvaardigheden worden ingezet.

 

Op deze afdeling werden de juristen, de secretarissen van de bezwarencommissie en de leden van de commissie beroep- en bezwaar getraind om te gaan met mediationvaardigheden en deze in te zetten tijdens de behandeling van het bezwaarschrift. Zo worden de mediationvaardigheden ook vanuit de overheid ingezet voor een beter contact met de overheid.

Tot slot kunnen mediationvaardigheden worden ingezet als er geen officiële rechtsgang voorhanden is en er een conflict ontstaat of dreigt te ontstaan. Wij doelen op die momenten binnen de ruimtelijke ordening wanneer er geen overheidsbesluit ligt, maar wel sprake is van een langlopend conflict tussen partijen in een gebied en partijen er onderling niet meer uit komen. De overheid pakt dan de regie en vraagt een mediator het proces te begeleiden. Te denken valt bv aan geluidsoverlast door horeca in een woonomgeving.

 

Kijk bij voorbeelden voor situaties die geschikt kunnen zijn voor procesbegeleiding.

(Bron: Doorbreken van Impasses)

bottom of page