top of page

Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening

6 januari 2020

Privacyverklaring

        

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening, gevestigd te Dieren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30160465.

 

Verwerken persoonsgegevens

 

Contactgegevens

Indien u persoonlijke contactgegevens telefonisch of via e-mail met ons deelt gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

 

Overige persoonsgegevens

Indien u lid wordt van Stichting Mediation MRO, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen lidmaatschap en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Beveiliging

De Stichting Mediation MRO is zich bewust van het belang van het onderwerp privacy en handelt daarnaar. Daarom neemt de stichting passende organisatorische en technische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo proberen wij te voorkomen dat die misbruikt, onbevoegd ingezien, ongeoorloofd gewijzigd of ongewenst openbaar gemaakt worden of verloren raken. Mocht er onverhoopt iets mis gaan met de verwerkte persoonsgegevens, gelden er interne procedures en handelen wij conform relevante wetgeving.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van uw lidmaatschap aan Stichting SMRO zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw lidmaatschap bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op onze website. 

bottom of page