top of page

Voorbeelden

Mogelijke conflicten die zich lenen voor een oplossing via mediation, kunnen zijn:

  • enkelvoudige geschillen tussen twee partijen, bijvoorbeeld over een erfscheiding, overlast (geluid, overhangende bomen), geweigerde vergunningen, etc.;

  • meervoudige geschillen tussen meerdere partijen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersbesluiten, bezwaren van omwonenden tegen bedrijven, grote infrastructurele werken (wegen, waterbouw);

  • beleidsmediation, bijvoorbeeld met betrekking tot (gemeentelijk of provinciaal) milieubeleid;

  • complexe besluitvormingstrajecten, met een grote kans op belangentegenstellingen, kunnen leiden tot conflicten tussen meerdere partijen. Hierbij kunnen meerdere overheden betrokken zijn. Denk aan de ontwikkeling van een woonwijk, een windmolenpark of de aanleg van een pijpleiding door de Waddenzee.

 

Onderstaand enkele voorbeelden van de rol die mediation bij dergelijke conflicten kan spelen.

 

Ontwikkeling woonwijk

Al jaren zijn de initiatiefnemers van een stadsontwikkelingsproject, namelijk de gemeente en de projectontwikkelaar, in conflict met de bewoners van een wijk bij de duinen. De bewoners procedeerden bij de Raad van State al met succes tegen de bouwplannen bij hun wijk. Op verzoek van de projectontwikkelaar start uiteindelijk een mediationtraject waaraan een zo breed mogelijke groep deelneemt. De afronding is een succes: aan de belangen van zowel de bewoners als van de gemeente is voldaan. Uiteindelijk ligt er een stedenbouwkundig- en landschapsinrichtingsplan dat door de meerderheid van de bewoners wordt geaccepteerd en zelfs als uitgesproken

 

Geluidsoverlast

Een landbouwmechanisatiebedrijf veroorzaakt de nodige geluidsoverlast in het buitengebied. De buren maken al jaren bezwaar tegen de overlast en verwijten de gemeente nalatigheid bij handhaving. De gemeente wil de betrokkene eigenlijk verplaatsen naar een bedrijventerrein. De kosten daarvan zijn echter door het bedrijf niet op te brengen. De zich al jaren voortslepende zaak wordt door de Raad van State doorverwezen naar de mediator.

Na de verschillende stappen doorlopen te hebben, waarbij het sociale onderscheid tussen buren (hoger opgeleid) en bedrijf (selfmade man) tot de nodige wrijving tussen partijen leidt, komt een oplossing in zicht. Deze luidt: buren verhuizen naar de boerenwoning van de moeder van de bedrijfseigenaar die binnenkort naar het bejaardentehuis zal gaan. Het huis van de buren gaat over naar de bedrijfseigenaar; onderdeel van de oplossing is verder een financiële compensatie om het verschil in waarde tussen de huizen gelijk te stellen.

 

Windmolenpark

 

Vijftig gezinnen hebben een procedure gestart tegen de voorgenomen aanleg van een windmolenpark. Een viertal initiatiefnemers (energiebedrijven en particulieren) hebben deze plannen ontwikkeld.

De buurt voelt zich niet gehoord, de gemeente zit in een lastig pakket, de ontwikkeling van de energiebedrijven stagneert. Na een aantal sessies waaraan alle betrokkenen hebben deelgenomen, komen zij tot een uitkomst, waarbij maatwerk wordt geleverd. De oplossingen variëren ten aanzien van de maatregelen en planschade. Daarnaast heeft de mediation er toe geleid dat ook een aantal, reeds langer lopende problemen tussen de gemeente en de omwonenden worden opgelost. De vertrouwensrelatie tussen de betrokkenen wordt geleidelijk aan weer hersteld.

bottom of page